Personal de Justicia

8 DE MARÇ, TOTES A LA VAGA

Publicats els serveis mínims de la vaga feminista 8M del 2019

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2019, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen los servicios mínimos de aplicación con ocasión de las huelgas y paros convocados con carácter general afectando al ámbito de la Comunitat Valenciana el día 8 de marzo de 2019. [2019/2256]

12244

MUGEJU: PUBLICACIÓN DE LAS RPTS

Relaciones de puestos de trabajo

Bravo sol·licita al Ministeri de Justícia la creació de 14 jutjats nous i que es posen en marxa 5 més que van ser suspesos en 2011

 La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha sol·licitat al Ministeri de Justícia la creació de 14 jutjats nous i que es posen en marxa cinc més, la constitució dels quals va quedar suspesa en juny de l'any 2011.

Bravo s'ha reunit aquest dimarts a Madrid amb el secretari d'Estat de Justícia, Manuel Jesús Dolz Lago, a qui ha traslladat també la necessitat de crear sis places de magistrat o magistrada per a reforçar les audiències provincials de Castelló, València i Alacant i crear un jutjat degà en exclusiva per a Alacant.

La petició de la consellera és fruit de l'acord que es va prendre mitjançant la Comissió Mixta de Cooperació i Coordinació entre el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i la Conselleria de Justícia. En aquesta reunió es va acordar l'elaboració d'una proposta conjunta de creació de noves unitats judicials per a l'any 2019.

D'aquesta manera, per a la província d'Alacant se sol·licita la creació de quatre jutjats, dos d'aquests de primera instància, a Alacant, on també es requereix un Penal. Per a Elx se sol·licita la creació d'un altre jutjat penal i un del contenciós administratiu.

En el cas de la província de Castelló, se sol·licita la creació d'un jutjat de primera instància i instrucció a Vinaròs i un nou jutjat penal a la capital de la Plana.

Per a València, es requereix un total de set òrgans jurisdiccionals nous: dos jutjats de primera instància i instrucció a Sagunt; dos jutjats penals a València, d'enjudiciament; un altre jutjat penal a València, d'executòries; dos jutjats de primera instància a València (un d'aquests especialitzat en família), i un jutjat mercantil, també a la capital valenciana.

Leer más:Bravo sol·licita al Ministeri de Justícia la creació de 14 jutjats nous i que es posen en marxa 5...

Accessos a las bases de datos: Intersindical duda de su legitimidad

Accessos a las bases de datos: Intersindical duda de su legitimidad

Desde que obligaron a todos los funcionarios de la Administración de Justicia a acceder a las bases de datos de la AEAT, TGSS,Tráfico y demás organismos al objeto de obtener información para los distintos procesos judiciales, también se articuló por la administración, concretamente por la AEAT, un sistema de auditorias para los funcionarios de la Administración de Justicia.
Desde Intersindical se requirió a las Administraciones competentes, AEAT, CGPJ y Ministerio de Justicia, para que
informaran de la reglamentación y, en cualquier caso, normativa que regulaba estas auditorias.
Desde el Ministerio de Justicia, la AEAT y el CGPJ, con el fin de especificar el flujo o detalle de los pasos para dar cumplimiento al convenio, se redactó un protocolo pero que, según reconoce el propio CGPJ, no consta haya sido firmado por alguna de las partes.
Es decir, no hay normativa, ni siquiera a nivel de protocolo, que legitime las auditorias y fiscalización de todos los accesos de los funcionarios habilitados para ello. Por ello Intersindical lo ha puesto en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos estando en este momento a la espera de resolución.

EN VALENCIÀ:

Accesos a les bases de dades:  Intersindical dubta de la seua legitimitat


Des de que van obligar a tots els funcionaris de l’Administració de Justícia a accedir a les bases de dades de l’AEAT, TGSS, Trànsit i d’altres organismes a l’objecte d’obtindre informació per als distints processos judicials, també es va articular per l’administració, concretament per l’AEAT, un sistema de auditories per als funcionaris de l’Administració de Justícia.
Des de Intersindical es va requerir a les Administracions competents, AEAT, CGPJ i Ministeri de Justícia, per a que
informaren de la reglamentació i, en qualsevol cas, normativa que regulava aquestes auditories.
Des del Ministeri de Justícia, l’AEAT i el CGPJ, amb la finalitat d’especificar el flux o detall dels passos per a donar compliment al conveni, es va redactar un protocol però que, segons reconeix el propi CGPJ, no consta que s’haja signat per alguna de les parts.
Es a dir, no hi ha normativa, ni tan sols a nivell de protocol, que legitime les auditories i fiscalització de tots els accessos dels funcionaris habilitats per a això. Per eixe motiu Intersindical ho ha posat en coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i estem en aquest moment a l’espera de resolució.

Subcategorías