RELACIÓ LLOCS DE TREBALLS IML NOJ

RELACIÓ LLOCS DE TREBALLS NOJ

INSTITUTS DE MEDICINA LEGAL

Complement Específic

Intersindical exigeix a la DGJ la negociació d'aquest complement per a equiparar-los a la mitja retributiva en tot l'Estat. El seu reconeixement deuria ser a data 31 de desembre, com a la resta de cossos de l'Administració de Justícia.

Davant aquesta injusta proposta Intersindical iniciarà contactes a fi d'estudiar les mesures a adoptar, per a poder dur a terme una vertadera negociació de llocs de treball i que la responsabilitat i especialitat es vegen realment reconegudes en el complement específic.

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO NOJ

INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL

Complemento Específico

Intersindical exige a la DGJ la negociación de este complemento para equipararlo a la media retributiva en todo el Estado. Su reconocimiento debería ser a fecha 31 de diciembre, como al resto de cuerpos de la Administración de Justicia.

Ante esta injusta propuesta Intersindical iniciará contactos a fin de estudiar las medidas a adoptar, para poder llevar a cabo una verdadera negociación de puestos de trabajo y que la responsabilidad y especialidad se vean realmente reconocidas en el complemnto específico.