CONVOCATORIA PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA GENERALITAT 2016

 

Convocat el pla de formació per als empleats publicos corresponent a l'any 2016. Cada empleat o empleada públic podrà sol·licitar un màxim de cinc propostes d’accions formatives. No s’inclouen en aquest còmput els cursos en línia d’autoformació.
El termini de presentació de sol·licituds respecte als cursos convocats per l’IVAP (annex I) serà de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOCV.
Respecte dels cursos convocats per l’IVAP (annex I), es presentaran per mitjà de l’adreça d’internet http://www.ivap.gva.es
En els cursos de l’IVAP, al llarg de tot l’any s’informarà en la seua pàgina web de les places vacants que es produïsquen a fi d’optimitzar l’acció formativa oferida, i a partir d’aquest moment es podrà formalitzar la matricula per mitjà de la seua pàgina web, en l’apartat «Sol·licitud places vacants». En tot cas, és necessària la confirmació per part de l’IVAP de l’assistència al curs.

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2016. [2016/2186] (pdf 9.123KB)