INTERSINDICAL

“Nosaltres, les dones, parem”

Manifest concentracions 8 de març

Avui, com cada 8 de març les dones eixim als carrers per commemorar el Dia Internacional de les dones. Aquest dia és un dia de commemoració, però també de lluita i reivindicació, per cridar alt i clar que som ací i que no desistirem en el nostre afany d’aconseguir l’espai social que ens correspon i la millor manera de fer-ho palès, és dir que, avui, nosaltres, les dones, parem!!!.

Les dones portem molts segles lluitant pels nostres drets. El patriarcat, davant els avanços aconseguits per les dones i la por de perdre la seva hegemonia, ens ataca de totes les formes possibles: pretenen treure lleis restrictives que intenten treure’ns el que ens correspon per dret propi i la discriminació està institucionalitzada i generalitzada a tots els àmbits, especialment, però, a l’àmbit laboral i econòmic.

La feminització de la precarietat laboral n’és un fet constatable en el qual, la bretxa salarial se situa en un 24% a l’Estat espanyol, les dones estan més afectades per l’atur, per la parcialitat en l’ocupació i per tenir un sostre de vidre que limita la promoció professional de les dones. Així mateix, en un context social en el que la pobresa augmenta, no podem oblidar que el 70% de les persones en situació de pobresa són dones. Es tracta d’un fenomen conegut com la feminització de la pobresa.

Per altra banda, el fet que, per imperatiu legal, estem obligats a convocar l’aturada per motius estrictament laborals, no lleva per a què insistim en posar al centre del debat la denuncia de la situació de violència masclista que patim les dones; una violència que constitueix, per sí mateix, una xacra social, una mena de terrorisme, que arrosseguem de forma continuada i que els canvis socials, culturals i legals no acaben d’eradicar.

Leer más:“Nosaltres, les dones, parem”

DIAS DE ASUNTOS PROPIOS, INFORMACIONES E INTERPRETACIONES

Desde INTERSINDICAL JUSTICIA ante las informaciones difundidas por la Unidad Administrativa interpretando que el plazo de disfrute de los días de asuntos propios era hasta el 31 de diciembre y solo "excepcionalmente" hasta el 31 de enero del año siguiente, queremos hacer algunas matizaciones al respecto.

INTERSINDICAL JUSTICIA siempre ha defendido que no existe tal excepcionalidad en el plazo de disfrute hasta el 31 de enero, sino que este plazo responde a la necesidad de distribución de los días para el disfrute de las fiestas del periodo navideño, como así ha sido en la aplicación de la anterior regulación del año 2007.

Leer más:DIAS DE ASUNTOS PROPIOS, INFORMACIONES E INTERPRETACIONES

Y CSI•F niega por segunda vez la carrera profesional para Justicia

El Acuerdo de legislatura también incluye la negociación en 2016 de la carrera profesional para el personal al servicio de la Administración de Justicia ( y por tanto un reconcocimiento expresamente avalado por Hacienda y por el Presidente del Gobierno Valenciano). Con su negativa a apoyar este acuerdo ya son dos las ocasiones en las que CSI·F se ha opuesto con justificaciones absurdas y peregrinas. Primero lo hicieron con la negativa en la Mesa Sectorial del día 5 de mayo y ahora con su abstención en la Mesa General. Una de dos, o están actuando únicamente como fuerza de oposición, a pesar de su insistencia en que no hacen valoraciones políticas, o están más perdidos que un «abadejo». Puede que algún día descubramos la verdad.

EN VALENCIÀ:

I CSI·F nega per segona vegada la carrera professional per a Justícia

L'Acord de legislatura també inclou la negociació en 2016 de la carrera professional per al personal al servei de l'Administració de Justícia ( i per tant un reconeixement expresament avalat per Hisenda i pel President del Govern Valencià). Amb la seua negativa a recolzar aquest acord ja són dues les ocasions en les què CSI·F s'ha oposat amb justificacions absurdes i peregrines. Primer ho van fer amb la negativa en la Mesa Sectorial del dia 5 de maig i ara amb la seua abstenció en la Mesa General. Una de dos, o estan actuant únicament com a força d'oposició, malgrat la seua insistència en que no fan valoracions polítiques, o estan més perduts que un «abadejo». Pot ser algún dia descobrim la veritat.

 

Intersindical firma el acuerdo de legislatura de la Mesa General

Todas las organizaciones sindicales, a excepción de CSI·F, hemos valorado positivamente este acuerdo marco que contempla toda una serie de materias que han de ser objeto de negociación en la Mesa General y en las respectivas Sectoriales, así como el calendario de trabajo que se concentra, básicamente, en 2016 y 2017. Entre estos temas, cada uno de ellos con sus especificidades, destacamos: la ordenación de la negociación colectiva, la planificación de las ofertas de empleo de 2016 a 2019 con el objetivo de reducir la temporalidad al 10%, la recuperación del poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicos, desrrollo de los planes de igualdad y de violencia de género, conciliación de la vida personal y laboral, mejora de la salud laboral, la formación vinculada a las necesitades reales de una administración moderna y la redacción de una nueva ley de la función pública.

Para Intersindical Valenciana, la importancia de este Acuerdo radica en que constituye una apuesta decidida por los servicios públicos de gestión directa, por valorar el trabajo del personal empleado público y por ofrecer a la ciudadanía unos servicios de calidad que suponen una mejora en su estado de bienestar. En este contexto, la firma del Acuerdo supone una herramienta de trabajo fundamental, en tanto que existe una planificación ordenada de la negociación y se establecen unos objetivos concretos, que permitirán, en los próximos años, desplegar su contenido.

Accede al texto del acuerdo

En definitiva, para nosotros este acuerdo es un punto de inflexión después de años de recortes y privatizaciones de servicios en la administración valenciana. Al final de la legislatura deberemos hacer balance. Esperemos que este sea positivo.

EN VALENCIÀ:

Intersindical signa l'acord de legislatura de la Mesa General

Totes les organitzacions sindicals, a excepció de CSI·F, hem valorat positivament aquest acord marc que contempla tot un seguit de matèries que han de ser objecte de negociació a la Mesa General i en les respectives Sectorials, així com el calendari de treball que es concentra, bàsicament, en 2016 i 2017. Entre aquests temes, cadascun d'ells amb les seues especificitats, cal destacar: l'ordenació de la negociació col·lectiva, la planificació de les ofertes d'ocupació de 2016 a 2019 amb l'objectiu de reduir la temporalitat al 10%, la recuperació del poder adquisitiu dels empleats i empleades públics, desenvolupament dels plans d'igualtat i de violència de gènere, conciliació de la vida personal i laboral, millora de la salut laboral, la formació vinculada a les necessitats reals d'una administració moderna i la redacció d'una nova llei de la funció pública. 

Per a Intersindical Valenciana, la importància d'aquest Acord radica en que constitueix una aposta decidida pels serveis públics de gestió directa, per valorar el treball del personal empleat públic i per oferir a la ciutadania uns serveis de qualitat que suposen una millora en el seu estat de benestar. En aquest context, la signatura de l'Acord suposa una eina de treball capdal, en tant que existeix una planificació ordenada de la negociació i s'estableixen uns objectius concrets, que permetran, en els propers anys, desplegar el seu contingut.

  En definitiva, per a nosaltres aquest acord és un punt d'inflexió després d'anys de retallades i privatitzacions de serveis en l'administració valenciana. Al final de la legislatura haurem de fer balanç. Esperem que aquest siga positiu.

Accedeix al text de l'acord

 

Intersindical Valenciana inicia la campanya “Posem en marxa els serveis públics”

                                      El Sindicat anima al nou govern de la Generalitat Valenciana i de les administracions locals a prendre la iniciativa, apostar decididament pers serveis públics i a transformar la realitat per dotar-los dels pressupostos i de la plantilla suficient per garantir els drets a les valencianes i valencians.

Intersindical Valenciana ha iniciat una campanya sota el lema “posem em marxa els serveis públics” per posar-los en valor davant de la societat valenciana i de les administracions públiques. Per al sindicat, és el moment de actuar per solucionar la desastrosa herència rebuda per l’anterior govern valencià.

El Sindicat anima al nou govern de la Generalitat Valenciana i de les administracions locals a prendre la iniciativa, apostar decididament pers serveis públics i a transformar la realitat per dotar-los dels pressupostos i de la plantilla suficient per garantir els drets a les valencianes i valencians.

Leer más:Intersindical Valenciana inicia la campanya “Posem en marxa els serveis públics”

La gestió de les Oficines d’Atenció a Víctimes del Delicte, un servei públic

Intersindical s’ha reunit amb la Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Gabriela Bravo, ens ha convocat a les organitzacions i associacions que formen part de la Coordinadora Feminista de València.

la xarxa d'OAVD serà un servei públic i el seu personal funcionari

Sense un ordre del dia previ, la consellera ens va indicar que l’objectiu de la trobada era una presa de contacte per a recaptar les aportacions de les diferents associacions en relació amb el projecte de la consellería de creació d’una Xarxa d’Oficines d’Atenció a Víctimes del Delicte. Oficines que atenen en un 80% delictes d’agressions contra les dones i que actualment estan privatitzades i gestionades per la fundació FAVIDE.

Segons Gabriela Bravo, el nou Estatut de la Víctima obliga a l’adequació de les oficines (OAVD) i a un tractament integral d’aquestes, però també la linea del Govern Valencià traçada amb el Pacte del Botànic, en l’interès de la millora de l’atenció al públic i l’aposta per la gestió dels serveis públics.

D’àmbit provincial i comarcal, les OAVD comptaran amb equips interdisciplinars, ja que l’assistència a les víctimes del delicte excedirà l’àmbit judicial, coordinant accions amb l’asociacionisme, els serveis socials o professionals de la psicologia. L’interès de la consellería és la formació específica de tot el personal que treballe en elles. Per a la coordinació d’accions, s’està treballant en un protocol d’actuació entre diferents administracions.
Respecte a la necessitat d’especialitzar l’atenció a les dones en situació de maltractament, agressions sexuals o tracta de dones amb finalitats d’explotació sexual, la Consellera ens ha manifestat la intenció de realitzar programes separats per a una atenció diferenciada d’aquests casos amb la resta de delictes.

Al ser la xarxa d’OAVD un servei públic,  el seu personal serà funcionari. En un primer moment es gestionarà amb borsa de treball de personal interí fins que es resolga la cobertura dels llocs mitjançant el sistema públic d’accés, conforme a la legislació en matèria de Funció Pública. La Consellera manifesta que intentaran el passe del personal actual de les oficines a la nova estructura, però,  en tot cas,  que el procés s’ha d’ajustar a la legalitat, recordant que qui és competent en aquesta matèria és funció pública.

En l’actual exercici pressupostari mantindrà les oficines actuals i s’anirà creant la nova xarxa, de manera que coincidiran en el temps les dues fins a tant les noves OAVD no esten funcionant.

Leer más:La gestió de les Oficines d’Atenció a Víctimes del Delicte, un servei públic

Intersindical recurre el decreto del Consell de Participación Institucional

El sindicato exige un plan de choque en materia laboral y de prestaciones sociales para afrontar la situación de emergencia social

Intersindical Valenciana ha presentado ante el TSJ un recurso contencioso-administrativo conjuntamente con los sindicatos CSI·F, USO y Sindicato Independiente, contra el reglamento que desarrolla la ley de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales.

Intersindical Valenciana ha dicho, desde el primer momento, que esta Ley (última de las aprobadas por el gobierno de Fabra) y el Reglamento sólo pretendían subvencionar a unos “agentes sociales” que atraviesan momentos económicos complicados. No estamos ante una verdadera Ley de Participación si no de la financiación de CCOO, UGT y CIERVAL (5,2 millones de euros directos, anuales y vía presupuestos).

Críticas de STAJ a nuestro recurso

Son sorprendentes las críticas que ha hecho el STAJ porque son las propias de quien habla sin conocimiento ni la información correcta. Efectivamente, el recurso está presentado conjuntamente con otras organizaciones sindicales porque todas entendemos que esta Ley, y el decreto que la desarrolla, vulnera los artículos 7, 14 y 28.1 de la Constitución, que consagran principios y derechos como la igualdad y la libertad sindical.

Quien haya hecho un seguimiento de esta polémica ley, sabrá que desde el primer momento Intersindical se opuso a su aprobación, mientras que reclamaba que todo ese dinero fuera destinado a paliar otras necesidades sociales verdaderamente urgentes, y por eso desde la otra parte también se nos acusó, en este caso, de demagogia. Ahora, de querer chupar del Estado, ¿en qué quedamos?

Pero como el movimiento se demuestra andando, un ejemplo más de la coherencia que Intersindical demuestra día a día, es su decisión de mantener la negativa a firmar ningún acuerdo de liberados mientras no se recuperen en su totalidad los recortes que hemos sufrido en el pasado. Un acuerdo de liberados firmado por UGT, CCOO, CSIF y FSES,  que tuvo lugar en el momento álgido de las movilizaciones contra las políticas del gobierno, y al que STAJ tardó sólo unos pocos días en adherirse.

Por otra parte, nosotros hemos hecho públicas nuestras finanzas en numerosas ocasiones, incluso publicándolas en nuestras revistas, y las cantidades que se ingresan por las subvenciones que la ley establece en función del número de delegados, representan un porcentaje menor que lo que supone la venta de lotería. Es decir, un raquítico 2% de nuestro presupuesto, por lo que es incuestionable, como alguien pretende insinuar, nuestra independencia y autonomía, tanto política como financiera.

EN VALENCIÀ:

INTERSINDICAL RECORRE EL DECRET DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL

El sindicat exigeix un pla de xoc en matèria laboral i de prestacions socials per encarar la situació d'emergència social

Intersindical Valenciana ha presentat davant el TSJ un recurs contenciós-administratiu conjuntament amb als sindicats CSI·F, USO i Sindicat Independent, contra el reglament que desenvolupa la llei de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials.

Intersindical Valenciana ha dit, des del primer moment, que aquesta Llei (última de les aprovades pel govern de Fabra) i el Reglament només pretenien subvencionar a uns “agents socials” que passen per moments econòmics complicats. No estem d'avant d'una veritable Llei de Participació sinó del finançament de CCOO, UGT i CIERVAL (5,2 milions d'euros directes, anuals i via pressupostos).

Crítiques d'STAJ al nostre recurs

Són sorprenents les crítiques que ha fet l'STAJ perquè són les pròpies de qui parla sense coneixement ni la informació correcta. Efectivament, el recurs està presentat conjuntament amb altres organitzacions sindicals perquè totes entenem que aquesta Llei, i el decret que la desenvolupa, vulnera els articles 7, 14 i 28.1 de la Constitució, els quals consagren principis i drets com la igualtat i la llibertat sindical.

Qui haja fet un seguiment d'aquesta pol·lèmica llei, sabrà que des del primer moment Intersindical s'oposà a la seua aprovació, mentre que reclamava que tots eixos diners foren destinats a pal·liar altres necesitats socials vertaderament urgents, i per això des de l'altra banda també se'ns va acusar, en aquest cas, de demagogia. Ara, de voler xuclar de l'Estat, en què quedem?

Però com que el moviment es demostra caminant, un exemple més de la coherència que Intersindical Valenciana demostra dia a dia, és la seua decisió de mantenir la negativa a signar cap acord d'alliberaments mentre no es recuperen en la seua totalitat les retallades que hem sofert en el passat. Un acord d'alliberats signat per UGT, CCOO, CSIF i FSES,  que va tindre lloc en el moment àlgid de les movilitzacions contra les polítiques del govern, i al qual l'STAJ va tardar sols uns pocs dies en adherir-se.

Per una altra banda, nosaltres hem fet públiques les nostres finances en nombroses ocasions, fins i tot publicant-les a les nostres revistes, i les quantitats que s'ingresen per les subvencions que la llei estableix en funció del nombre de delegats, representen un percentatge menor que el que suposa la venda de loteria. És a dir, un raquític 2% del nostre pressupost, amb la qual cosa és inqüestionable, com algú pretén insinuar, la nostra independència i autonomía, tant política com financera.

 

Intersindical Valenciana condemna els atemptats de París

 

 

 

 

Intersindical Valenciana condemna els atemptats terroristes de París que ha causat 127 morts i més de 200 persones ferides.

El Sindicat expressa el seu suport i solidaritat amb el poble francés i els pobles d’arreu del món que estan patint el terrorisme i la guerra.

Finalment, des de la Intersindical Valenciana es fa una crida a la participació de la ciutadania en les concentracions convocades arreu del país.

Intersindical reclama que els pressupostos per 2016 incloguen una partida destinada a la carrera professional del personal de l’administració de justícia.

Intersindical Valenciana valora insuficient l’augment de l’1% per 2016

El Sindicat considera positiu l’establiment d’un calendari de negociació


 

La Mesa General de Negociació s’ha reunit per tractar sobre les retribucions del personal funcionari, estatutari i laboral, les qüestions referides a personal que van incloses en la Llei de Mesures Fiscal i per crear una Comissió Tècnica per elaborar el Reglament i fixar el calendari de negociació.

La Generalitat Valenciana ha anunciat que les retribucions per 2016 tindran un augment de l’1% com fixen els Pressupostos Generals de l’Estat i que els Pressupostos de la Generalitat Valenciana arrepleguen diversos conceptes com el pagament del 50% pendent de la paga extra de 2012, una partida per fer efectiu el pagament de la carrera professional del personal de l’Administració del Consell o la regulació de les Ofertes Públiques d’Ocupació en els termes que fixa el govern espanyol.

Intersindical Valenciana, com la resta de sindicats, ha considerat insuficient aquest augment que imposa el govern espanyol. Una augment que suposarà noves pèrdues de poder adquisitiu i no recuperar tot el que s’ha perdut des de 2010. Per això, Intersindical Valenciana ha proposat buscar fórmules per esquivar la norma estatal i permetre que el personal empleat públic tinga un augment superior a l’1% que fixen el PGE com una norma bàsica.

El Sindicat també ha reclamat que els pressupostos per 2016 incloguen una partida destinada a la carrera professional del personal de l’administració de justícia.
Per tant, Intersindical Valenciana, que valora l’esforç econòmic del Consell, no ha donat suport a les propostes retributives per 2016.

Per altra part, s’ha acordat la creació d’una Mesa Tècnica de Reglament i Calendari que arreplega diversos assumptes que seran negociat en els propers mesos: reglament de la Mesa General; la modificació de la Llei de la Funció Pública Valenciana; les ofertes públiques d’ocupació i la consolidació en el treball del personal interí; la carrera del personal de l’Administració de Justícia; la reversió al sector públic de la gestió de les incapacitats que ara estan en mans de les mútues o la recuperació del poder adquisitiu perdut en el sector en els darrers anys.

Intersindical Valenciana valora la creació de la Comissió Tècnica i la confecció d’un calendari de negociació que ha de servir per recuperar tots els drets perduts, la plantilla amortitzada i la millora dels serveis públics. En eixe sentit, des del Sindicat es proposaran alguns temes més com: l’adscripció a les conselleries de Justícia i Administracions Públiques dels serveis de prevenció de riscos laborals; la recuperació del 100% de les retribucions del personal en situació d’IT o els plans d’igualtat en la Generalitat Valenciana. També valora que el en marc de la Mesa Sectorial de l’Administració del Consell es tracte sobre la funcionarització del personal laboral.

Per altra part, en la Mesa General de Negociació s’ha acordat la retirada dels articles de la Llei de Mesures Fiscals que feien referència a: la modificació del cos d’interventors i auditors per a que l’interventor general puga ser de fora del cos, com per exemple nomenar una persona de l’Administració local i a la creació de les unitats administratives de suport temporal i de serveis comuns.

Intersindical Valenciana considera que la Llei de Mesures Fiscals no pot ser un calaix de sastre per incloure assumptes que conformen un model de funció pública sense un veritable procés de negociació. Per això, ha demanat, com la resta de sindicats, la seua retirada cosa que ha estat acordada en la Mesa General de Negociació.

Constituida la Mesa Sectorial de Justicia

Los nuevos responsables de la Conselleria piden comprensión por la grave situación que sufre nuestra comunidad y por la gran cantidad de temas que hay que resolver en la Administración de Justicia.

La Consellera de Justícia ha reconocido el papel fundamental que desempeña el personal al servicio de la Administración de Justicia, como pieza clave para su buen funcionamiento, así como los recortes sufridos en el pasado, y ha ofrecido a las organizaciones sindicales diálogo y participación en la elaboración de propuestas y soluciones para llevar a cabo las reformas necesarias.

Por nuestra parte, la representación de Intersindical ha expuesto su listado de reivindicaciones, entre les que destacamos la recuperación de derechos laborales, económicos, salud laboral y organización: plantillas, NOJ, RPT's, etc...

Destacamos la información facilitada por la Administración respecto a:

 • El sexto día de asuntos particulares: se podrá disfrutar hasta el 31 de enero.
 • Días adicionales por antigüedad (asuntos particulares y vacaciones): hasta el 31 de marzo.
 • Abono paga extra 2012: para quienes tengan resolución judicial, en la nómina de octubre; para el resto del personal el 26% en noviembre y el 50% restante en la nómina de enero de 2016.
 • Creación de nuevos Juzgados: en Vilajoyosa, Líria, Novelda, Penal de Orihuela con sede en Torrevieja, Mercantil en Valencia y la reconversión de un juzgado de Instrucción en un Primera Instancia también en Torrevieja.

  Leer más:Constituida la Mesa Sectorial de Justicia

Acord de la Mesa General de Negociació

La Mesa General acorda la restitució dels drets laborals dels empleats i empleades públics de la Generalitat perduts per les retallades de 2012

L’Acord subscrit per Intersindical, UGT i CCOO preveu la recuperació total de la paga extraordinària de desembre de 2012 i la restitució dels dies addicionals de lliure disposició i de vacances per antiguitat suprimits pel reial decret llei de Rajoy. Per contra, CSIF i FSES no han signat aquest acord i encara no entenem el motiu.

Aquest acord preveu la recuperació, en 2015, de les quantitats corresponents de la paga extraordinària de desembre de 2012 fins a arribar al 50% d’aquesta i la negociació del 50% restant per a la seua inclusió en els pressupostos de la Generalitat de 2016.

Representació Intersindical Valenciana

 

Per al personal de l'Administració de Justícia que no l'haja cobrat ja, i tinga reconeguda la devolució per resolució judicial, se li abonarà en la nòmina d'aquest mes d'octubre. La resta de personal cobrarà el 26% de la paga en la nòmina de novembre i el 50% restant en gener de 2016.

Leer más:Acord de la Mesa General de Negociació

El Sindicat afirma que no vol entrar en el repartiment dels 5,2 milions

Intersindical Valenciana ix al pas d’algunes informacions sobre la seua posició envers la Llei de Participació Institucional.

Intersindical Valenciana ix al pas de les declaracions fetes per un sindicat i alguns mitjans de comunicació que afirmen que: “el Sindicat critica la Llei de Participació per la seua exclusió i per voler entrar en el repartiment dels 5,2 milions d’euros previstos en aquesta per llei”.

El Sindicat desmenteix rotundament aquestes afirmacions que qualifica de falses ja que en tot moment ha reclamat que aquests diners es destinen a polítiques socials i ajuda a les persones refugiades. A més, Intersindical Valenciana també afirma que cap d’aquests mitjans s’ha posat en contacte amb el Sindicat per saber la seua posició, cosa que posa en evidència aquells mitjans que publiquen una suposada opinió nostra sense contrastar directament la seua veracitat.

Leer más:El Sindicat afirma que no vol entrar en el repartiment dels 5,2 milions

Paga extra 2012: Intersindical Valenciana interposa una denuncia contra els anteriors responsables de la Conselleria d'Hisenda i de Justícia

 

 

El sindicat considera que els anteriors càrrecs d'Hisenda i de Justícia poden haver comés un delicte de prevaricació administrativa al dictar resolucions injustes i contràries a dret sabent i sent coneixedors de les sentències que donen la raó als treballadors en les seues reclamacions per la supressió de la paga extra del 2012.

 

 Així mateix, va presentar escrit als actuals responsables, a fi que es facen les gestions oportunes, a fi que s'abonen de forma immediata les quantitats que pertoquen referent a la paga extraordinària de desembre de 2012, a tot el personal de l'Administració de justícia afectat.

 

CUATRO POSIBLES CASOS DE MOBBING EN UN JUZGADO DE REQUENA

UN INFORME REFLEJA LA DEJADEZ DE MEDIOS MATERIALES, PERSONALES Y EL RIESGO EN MATERIA DE  SALUD LABORAL.

Desde INTERSINDICAL, denunciamos la penosa situación que se está produciendo en el juzgado de primera instancia e instrucción  nº 1 de Requena.

Si, desgraciadamente los trabajadores de la administración tienen que lidiar día a día con una brutal falta de medios materiales y con el abandono de los centros judiciales en lo que a cumplimiento de la ley de riesgos laborales se refiere, esta vez también ponemos de manifiesto el abuso de autoridad de algunos responsables de las sedes judiciales.

El informe que ha emitido el INVASSAT como consecuencia de una petición de INTERSINDICAL debido a la comunicación a esta organización por los afectados de la insostenible situación, la cual  ha obligado a pedir traslado a cinco personas del órgano judicial,  el cual refleja unos datos muy alarmantes.

A raiz de esta comunicación se abrio un expediente disciplinario a un trabajador, archivandose posteriormente debido a la inconsistencia y arbitrariedad de las acusaciones de negligencia y retraso en la tramitación de procedimientos, haciendole responsable del posible atraso de todo el órgano judicial.  

El estudio no tiene como objeto la valoración de la salud de los trabajadores, que deberá hacerse y así exigiremos desde INTERSINDICAL, únicamente estudia los riesgos psicosociales.

En  dicho informe  se identifican cuatro casos de moobing, cuando hace unos meses cinco funcionarios de ese Juzgado pidieron el traslado debido a la presión que padecían.

De este informe INTERSINDICAL ha dado traslado a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y al Secretario de Gobierno de dicho Tribunal, a fin de que se tomen las medidas oportunas.

 Además, el Instituto valenciano de seguridad y salud en el trabajo le dio traslado a la Administración, para que se corrijan las deficiencias detectadas.

 

 

DATOS DEL INFORME

 

El informe refleja datos muy alarmantes y hacen pensar el daño ya ocasionado sobre la salud.

Principales cuestiones que vuelca el informe:

En nuestra sociedad actual es innegable la aparición y el aumento de enfermedades relacionadas con los riesgos psicosociales. La normativa actual (Directiva Marco Europea en materia de Seguridad y Salud 89/391CEE que dio origen a la actual Ley de Riesgos laborales) justifica la necesidad de estudiar y evaluar los riesgos psicosociales, además del daño a la salud que pueden ocasionar.

Tres razones que justifican la evaluación de los riesgos psicosociales

 

·         Los factores psicosociales han demostrado estar relacionados con los resultados de seguridad y salud.

·         Los factores psicosociales afectan la calidad y la productividad de las empresas.

·         La evaluación de riesgos psicosociales forma parte de la obligación legal de evaluación de riesgos laborales para las empresas.

Leer más:CUATRO POSIBLES CASOS DE MOBBING EN UN JUZGADO DE REQUENA

CONCURSO DE TRASLADOS, REGISTRO CIVIL Y OPOSICIONES

CONCURSO DE TRASLADOS

El Ministerio de Justicia ha informado que retrasara la convocatoria del próximo concurso de traslados a la primera semana del mes de junio.
Esperemos que este retraso en la convocatoria no influya en los plazos de resolución y tomas de posesión.


RETIRADA DEL PLAN PRIVATIZADOR DEL REGISTRO CIVIL

Desde el Ministerio se nos dice que en breve se trasladará, a los sindicatos con representación en la mesa, una copia de las enmiendas que se presentan para proceder a la derogación de la ley 18 y RD 8/2014 en todo lo relativo al traspaso a los Registradores.
El plazo de la nueva vacatio legis de la ley será de 2 años. Es decir, dos años para trabajar el mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia y servido por funcionarios de justicia.


OPOSICIONES

Se siguen con la intención de convocar antes de verano, a finales de junio o julio, Médicos-Forenses, Secretarios Judiciales y Gestión Procesal. Y ya después de verano Tramitación y Auxilio.
Todavía se tiene que negociar con el Ministerio el contenido de las convocatorias.

CONVOCATORIA MESA SECTORIAL: SIN VERGÜENZA

 Demostrando una vez mas el desprecio a los trabajadores y trabajadoras, el Secretario Autonómico de Justicia nos ha convocado a una Mesa Sectorial de Justicia para negociar la creación de dos plazas de Jefaturas y la convocatoria de tres plazas de jefaturas de la Unidad Administrativa en concurso especifico. Todo ello a nueve días de la celebración de elecciones, con el único fin de asegurar su puesto a los "amigos" y premiar así los servicios prestados.
En el colmo del despropósito, también nos proponen una modificación de la orden de bolsas para dejar en manos de los Jueces o Secretarios, la posibilidad de cesar a los interinos y la exclusión automática de las bolsas de trabajo, estableciendo un régimen disciplinario especial y de excepción para el personal interino.
INTERSINDICAL NO ASISTIRÁ, igual que el resto de organizaciones, a este nuevo intento de tomadura de pelo que pretende la Administración, la cual lleva a la negociación solo y exclusivamente los temas que a ellos les interesa, negándose reiteradamente a tratar asuntos como:

 • Renegociación de la normativa de bolsa de interinos, corrigiendo los desmanes que provoca.
 • Carrera profesional en la Administración de Justicia
 • Descuentos por incapacidad laboral temporal
 • Nueva normativa comisiones de Servicio.
 • Abono extra del año 2012
 • etc, etc.....
Consulta los documentos aportados a la Convocatoria de Mesa sectorial:

El Ministro de Justicia anuncia que ya no entregará a los Registradores la gestión de los Registros Civiles


Como ya os habíamos informado, el Ministerio ha publicado en su página web una nota de prensa en la que se anuncia que próximamente se procederá a derogar el Real Decreto 8/2014 en todo aquello que otorgaba la llevanza de los Registros  Civiles a los registradores.
 Accede a la hoja informativa
En el mismo sentido, el propio ministro ha informado personalmente a las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Justicia que la decisión tomada es la de abandonar de forma definitiva el proyecto de entrega del Registro Civil a los Registradores Mercantiles y de la Propiedad.

Además, ha indicado que se establecerá un nuevo plazo de entrada en vigor de la Ley del Registro Civil 2/2011 (Ley del Gobierno de Zapatero), hasta julio o diciembre de 2016, e incluso, acepta estudiar ampliarlo hasta julio de 2017, iniciándose a partir de ahora una ronda de contactos para negociar el nuevo modelo de Registro Civil.

Leer más:El Ministro de Justicia anuncia que ya no entregará a los Registradores la gestión de los...

Intersindical Valenciana critica l'aprovació de la Llei de Participació Institucional

El Sindicat exigirà al proper govern la derogació d'una llei que reparteix 5,3 milions d'euros cada any a CCOO, UGT i la patronal Cierval.

 

Intersindical Valencianacritica l'aprovació per les Corts Valencianes del Projecte de Llei de Participació i Col·laboració Institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana. El sindicat valora la necessitat de la participació institucional dels sindicats en tots els àmbits per a “fomentar el diàleg com a factor ineludible de la cohesió social i el progrés econòmic”, i en eixe sentit estem convençuts que cal impulsar-lo de manera conseqüent, coherent i transparent, garantint la igualtat i tenint en compte la representativitat de les organitzacions sindicals, que no “agents socials”, i respectant aquesta en els diversos àmbits de representació.

 

Per això, entre d'altres motius, considerem que cal una veritable Llei de Participació Institucional, no només de la “participació” de sindicats i de l'empresariat. Una llei que vaja més enllà dels objetius reals que té aquesta Llei aprovada per Les Corts Valencianes que no té res a veure amb eixa participació real que demanda la societat en ser un projecte que té com objectiu el finançament sindical i empresarial. És a dir, “salvar” les precàries finances de dues organitzacions sindicals i de la patronal.

 

A todo açò, cal afegir que en aquest moment polític i social, la societat valenciana no pot entendre que s'aprove una Llei com aquesta quan estem travessant una crisi que afecta a tots els sectors socials. Aquesta llei serveix per profundir en la mala imatge del moviment sindical, de les organitzacions empresarials i dels partits polítics que l'han donat suport en semblar estar més preocupats del seu finançament que en resoldre els problemes reals de les valencianes i valencians i de les treballadores i treballadors.

 

Per tots aquests motius, des de la Intersindical Valenciana exigirem al nou govern de la Generalitat Valenciana que se configure a partir de les properes eleccions la seua derogació immediata i la seua substitució per una veritable Llei de Participació transparent, objevtiva, democràtica i igualitària basada en la representació sindical real i no en les “componendes” que preveu aquesta nova llei.

Nosotros y nosotras no somos de ese mundo


Nosotros y nosotras
no somos de ese mundo


Estos días han sido noticia los gastos de la antigua federación de Banca de CCOO en sobresueldos, viajes y reuniones. No le corresponde a Intersindical Valenciana comentar como utiliza el dinero otro sindicato, sobretodo porque nada indica que el dinero provenga de ningún origen inconfesable.


Sin embargo, unas declaraciones de José Maria Martínez, secretario general de la Federación de Servicios, que podéis oir en el vídeo que tenéis en el siguiente enlace, extienden a "casi todos los sindicatos" las prácticas de pagar sobresueldos o "retribuciones complementarias", como él las llama.

Ignoramos qué hacen el resto de sindicatos: es algo que cada uno deberá aclarar, primero, a su afiliación. Lo que sí podemos afirmar es que en Intersindical Valenciana no existen
ni sobresueldos ni retribuciones complementarias. Sólo tenemos personas con permiso sindical a tiempo completo (o liberadas), que cobran el mismo sueldo que cobrarían si estuvieran en su puesto de trabajo, y algunas (pocas) personas contratadas, que cobran su sueldo del Sindicato.

 

 

Otro varapalo judicial a la Conselleria de Justicia

 

El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso presentado por nuestro sindicato y condena a la Conselleria a la inclusión de los puestos vacantes en las Unidades Administrativas en la próxima convocatoria de concurso de traslado.

 
Ha sido una batalla legal larga, y a veces frustrante, pero la razón ha acabado por imponerse. Ésta es la secuencia de unos hechos que suponen el principio del fin de una política de personal llevado a cabo por la Dirección General de Justicia donde todo valía, y todo estaba justificado, para hacer valer sus intereses, al margen de la legalidad y del interés general.
 
El 31 de marzo de 2010 Intersindicalsolicitó a la Dirección General de Justicia la inclusión en el siguiente concurso de traslado de todas las plazas vacantes en las Unidades Administrativas existentes en aquel momento (en Castellón, Valencia y Alicante) y que llevaban más de dos años cubiertas por el sistema de comisión de servicios.
 
Intersindical presentó recurso contra la resolución de 28 de abril de 2011, que convocaba el concurso de traslado, ante el Juzgado de lo Contencioso nº 7 de Valencia, que dictó sentencia el 2 de noviembre de 2012 desestimando la demanda con la justificación de las “amplias potestades de autoorganización de la Administración para decidir sobre las plazas que han de incluirse en los concursos u otros sistemas de provisión”.
 
Convencidos de que esta argumentación era contraria a la ley, Intersindical recurrió la sentencia ante el TSJ. Ahora, este tribunal acaba de revocar el pronunciamiento dictado en primera instancia y ha dado la razón a los trabajadores en base a que:
 
·         Los puestos de trabajo de las Unidades Administrativas tienen definidas en sus RPT's el concurso como forma de provisión.
·         Las comisiones de servicio son un mecanismo excepcional y temporalmente limitado (con una duración de un año prorrogable por otro) y en este caso se han superado ámpliamente los plazos máximos de duración de las comisiones de servicio.
·         La flexibilidad que la LOPJ introduce en relación a la nueva estructura de la Oficina Judicial no legitima la perpetuación de un sistema de cobertura temporal de puestos vacantes, ya que esa circunstancia vulnera la normativa que regula la provisión de puestos de trabajo.
 
Por todo eso el TSJ condena a la Administracióna la inclusión de los puestos vacantes en las Unidades Administrativas referidas en el recurso, en la próxima convocatoria de concurso de traslado e Intersindicalexigirá que se haga extensiva a todas las plazas existentes en la actualidad que se encuentren en la misma situación.
 ¡¡ Una buena noticia  para poder celebrar !!

REUNIÓN PAGA EXTRA 2012

¡¡ Estamos más que hartos de este gobierno, de los recortes, de los incumplimientos y las mentiras !!

El pasado día 16 de enero la Conselleria convocó a todos los sindicatos a una reunión para explicar los motivos por los cuales no van a pagar en enero la totalidad de la extra de 2012 al personal de justicia.

 

El Conseller de Justicia intentó explicar el motivo de no pagar lo que los tribunales han reconocido, en base a un informe de la abogacía de la Generalitat que hace referencia a la ley de presupuestos. Excusas y mas excusas de malos pagadores (dicen que tienen el dinero pero que no poden pagarlo). A continuación el Conseller le cedió la palabra a Intersindicalporque en la reunión que habían tenido previamente con CSIF, CCOOy UGTya le habían dicho lo que tenían que decir pero claro, nosotros no tuvimos la oportunidad de escuchar. Allí estaban ellos, mudos, sin abrir la boca. Solo CCOO le pidió al Conseller que nos de traslado del informe de la abogacía.

 

Al inicio de nuestra intervención protestamos por estas formas. Éste no es un asunto que afecte al incumplimiento o no de acuerdos, y por tanto sólo a sus firmantes, sino que afecta al pago de un dinero que el gobierno valenciano nos ha sustraído a todo el personal de justicia, y que ahora pone excusas para no devolver. Dicen que se basan en la legalidad, pero ¿qué legalidad permite a un empresario no pagarle el sueldo a sus trabajadores? ¿Es que no se han leído las sentencias que reconocen el derecho del personal de justicia al cobro íntegro de la paga de 2012? ¿Es que pretenden hundir los contenciosos con miles de reclamaciones? ¿O simplemente retrasar lo inevitable para no ser ellos quienes paguen lo que nos deben, si no que lo hagan quienes vengan detrás?

 

Intersindicalle recriminó al Conseller por todas estas cuestiones y porque no viniera a la reunión con una propuesta de solución. Los trabajadores no tenemos por qué pagar la mala gestión y el despilfarro de dinero público por parte de la Generalitat y le exigimos que encuentre la fórmula que permita devolvernos el dinero que nos han robado. En ese sentido coincidimos con las palabras de STAJ en que se trata de una voluntad política que, hoy por hoy, el gobierno no tiene.

 

Y como por una oreja les entra y les sale por la otra, acabamos la reunión pidiendo por enésima vez la dimisión de todo el equipo de la Consellería de Justícia. Si les queda algo de dignidad, deberían irse para no continuar siendo cómplices de un gobierno que hurta a sus trabajadores lo que legalmente les corresponde.

 

Y la gota que colmó el vaso, ya en la calle, una vez finalizada la reunión, fue la petición de CSIF de hacer un frente común. ¿FRENTE COMÚN?le contestamos, ¡frente común hubiera sido que CSIF, CCOO y UGT se hubieran negado a reunirse a parte con la administración sin estar todos los sindicatos presentes!. ¿Ahora qué pretenden? ¿Hacer un frente común? ¿Para qué? ¿Para pasear las banderitas? ¡Vamos!, ¡para mandarlos al mismo lugar donde envió Labordeta a sus señorías!

 

Ahora ya sólo nos queda una salida. Todos los trabajadores y trabajadoras debemos presentar las reclamaciones que correspondan y por ese motivo nuestro sindicato pone sus servicios jurídicos a vuestro servicio.