Formació


IVAP Aula Virtual Valencià UNED EOI SAPS Junta qualificadora ADEIT UV UPV Acadèmies Cursos baremables Ofimàtica Melchor Botella Test online APP Altres

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE LA PROVA DE NIVELL C1 DE 2020

divendres 18 setembre 2020 13:54 h

El Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en reunió extraordinària del dia 18 de setembre de 2020, ha aprovat la convocatòria d’una prova extraordinària de nivell C1. El termini d’inscripció per al nivell C1 serà des del 28 de setembre fins al 2 d’octubre de 2020, ambdues dates incloses. Podeu consultar les dates de les proves en l’enllaç següent.

Convocatòria pendent de publicar-se en el DOGV.

Matrícula per a la prova de nivell C1

a. Termini de matrícula: del 28 de setembre al 2 d’octubre de 2020, ambdues dates incloses.

b. La inscripció es realitza exclusivament per via telemàtica, a través d’aquest enllaç. (S’activarà quan comence el termini.)

Instruccions del tràmit telemàtic:

Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula:

Emplenar el formulari en línia

Annexar la documentació, si escau (discapacitat, família nombrosa, etc.)

Pagament de les taxes de manera telemàtica

Registrar/validar la sol·licitud electrònicament

Guardar el justificant d’inscripció

Una vegada fets aquests passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l’Administració. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l’Administració en el moment en què siga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants hauran d’imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.

c. No seran vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.

d. Les places de matrícula estan limitades per la capacitat de les seus; per tant, no s’admetrà cap canvi de localitat.

Atenció a les persones amb diversitat funcional
Els aspirants amb diversitat funcional acreditada que sol·liciten mesures d’adaptació han d’especificar-ho en la matrícula i han d’adjuntar un “informe d’adaptació de temps o de mitjans”, expedit pels serveis competents en matèria